3. تاثیر مصرف خوراکی و استشمام عطر وانیل بر کاهش اشتها و کاهش وزن

3. تاثیر مصرف خوراکی و استشمام عطر وانیل بر کاهش اشتهاhttp://www.rahesalamati3.com و کاهش وزن مطالعات نشان داده‌اند که فیبر، مخصوصا…