برای کوچک کردن شکم باید بمدت 40 شب هر شب یک عدد هلیله را نیم کوب کنید شب اول یک عدد شب های بعد یک عدد اضافه شود تا روز چهلم میشود چهل تا بعد از شب چهلم یک عدد کم می شود تا انکه برگردید به یک عدد شفا از ان شماست